BOB LT_BF002

 Manual  Break Out Board

Khối nguồn :

 • Nguồn hoạt động 12 à 24v DC.

 

Khối Input : kích dương 5v .

 1. Pin 10 LPT , kick hoạt mức cao . Tác động trong mach3 là active low .
 2. Pin 11 LPT , kick hoạt mức cao . Tác động trong mach3 là active low .
 3. Pin 12 LPT , kick hoạt mức cao . Tác động trong mach3 là active low .
 4. Pin 13 LPT , kick hoạt mức cao . Tác động trong mach3 là active low .
 5. Pin 15 LPT , kick hoạt mức cao . Tác động trong mach3 là active low .
 6. Chân chung 5v . (có thể thiết lập 24v).

 

Ex: theo sơ đồ có thể thiết lập kết nối trong Mach3 như sau :

EMG : pin 10 .

Home_X : pin 11 .

Home_Y : pin 12.

Handle + : pin 13.

Handle -  : pin 15.

 

Khối output :

 1. Chân  chung role 1      ( Pin 14 PLT , kick hoạt active low )
 2. Tiếp điểm thường đóng role 1 .
 3. Chân  chung role 2      ( Pin 1 PLT , kick hoạt active low )   
 4. Tiếp điềm thường hở role2.   

VD : thiết lập kick role spindle và mở động cơ bơm nước tưới nguội cho máy CNC trong Mach3

 

Hình 1.1 Thiết lập các chế độ ngõ ra output1 và output2 cho lệnh M3 và M8

 

Hình 1.2 thiết lập các output 1 ,3 la các chân 1 và 4 của LPT

 

Khối Control Driver :

Bao gồm CN1 ,CN2 ,CN3 . tương ứng với trục X ,Y , Z của máy CNC .

Thiết lập trong MACH3

 

 

Hình 2.1 thiết lập các chân kick driver các trục X-Y-Z

v  Cách kết nối với driver :

PIN

FUNTION

CN 1

Pin 1

  Pluse  +

 

Pin 6

Pluse  -

Pin 2

Dir +

Pin 7

Dir -

Pin 4

5v

Pin 8

5v

Pin 5

0v

  Nếu sử dụng các driver có ngõ vào vi sai như các bộ AC Servo hoặc DC Servo  thì chỉ cần các chân pluse+-, và dir +- , không cần sử dụng mass hoặc nguồn 5v .

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phone : 0909300332

Email: duc.le@letech.vn